Privatumo politika
1.    Bendrosios nuostatos
1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja Valdo Mieldažio įmonė ValVija (toliau – įmonė) interneto svetainės www.valvija.lt (toliau – Interneto svetainė) pirkėjo, lankytojo, suvedusio teisingus savo asmens duomenis Interneto svetainėje esančioje anketoje (toliau – Klientas), pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, taip pat nustato Pirkėjo teises, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.
1.2 Tvarkant Jūsų asmens duomenis, laikomasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.
1.3. Remiantis šiomis Taisyklėmis asmens duomenų valdytojas yra Valdo Mieldažio įmonė ValVija, įm. kodas 144140211, buveinės adresas Sodininkų 16, LT-77119 Šiauliai, Lietuvos Respublika (toliau – Duomenų valdytojas). Už asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą Duomenų valdytojas atsako įstatymų nustatyta tvarka.
1.4 Nurodydami savo asmens duomenis sutinkate, kad įmonė juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
1.5. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami.
1.6. Duomenų valdytojas patvirtina, kad asmens duomenys yra renkami elektroninės prekybos tikslais ir tvarkomi vadovaujantis sąžiningumo, teisėtumo ir tikslumo, taip pat pagarbos asmens teisės į privatumo principais.
 
2. Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?
2.1. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami prekes Interneto svetainėje:
•    vardas;
•    pavardė;
•    gyvenamoji vieta (adresas);
•    telefono numeris;
•    elektroninio pašto adresas;
•    duomenis apie įsigytas prekes, jų kainas (pirkimo istorija)
2.2. Kliento asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei 3 metai po paskutinio apsipirkimo Interneto svetainėje. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Kliento asmens duomenys sunaikinami galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
2.3. Įmonė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Interneto svetainėje, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Internetinės svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Internetinę svetainę.
2.4. 2.3. punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Įmonė bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.
 
3.    Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?
3.1. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais:
•    apdoroti Kliento prekių užsakymus;
•    išrašyti finansinius dokumentus;
•    išspręsti problemas, susijusias su prekių pristatymu;
•    tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).
•    įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
 
4.    Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?
4.1. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).
 
5.    Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?
5.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu info@valvija.lt;) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę:
•    žinoti (būti informuotiems) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
•    susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
•    reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
•    reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
•    reikalauti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;
•    į duomenų perkėlimą;
•    nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys;
•    kitas asmens duomenų tvarkymui taikomų teisės aktų nustatytas teises.
5.2. Į visus su asmens duomenų tvarkymu susijusius prašymus Įmonė įsipareigoja Reglamento nustatyta tvarka atsakyti per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo.
5.3. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/
 
6.    Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu?
6.1. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą, mes Jums siųsime  naujienlaiškius el. paštu.
6.2. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.
6.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.
 
7.    Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?
7.1. Įmonės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
7.2.Įmonė gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie įmonei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis įmonės vardu ir įmonės ar Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.
7.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
7.4. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.
7.5. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio įmonės (duomenų valdytojo) leidimo.
7.6. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.
7.7. Šioje interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Įmonė nėra atsakinga už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.

 

Video: ValViją pristato Baltijos televiziją 2007m.
video archyvas
 mano mėgstamos dainos/my favorite songs

 
Apie mus…
www.drc.lt
   Įmonė “ValVija” jau nuo 1990 metų kuria, modeliuoja bei gamina darbo rūbus, skirtus įvairiausių pramonės sričių darbuotojams, taip pat užsiima didmenine bei mažmenine prekyba aukščiausios kokybės asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP), prekiauja patvaria ir kokybiška darbo avalyne bei teikia siuvimo paslaugas. Mūsų patirtis, aukšta darbuotojų kvalifikacija, šiuolaikiniai įrengimai bei išskirtiniai darbo metodai padeda pasiekti maksimalų klientų poreikių patenkinimą per minimalų laiką ir garantuoja Jums aukštą mūsų gaminių kokybę bei išskirtinumą.

   Audiniai…
   Audiniai, naudojami darbo rūbų bei apsauginių darbo rūbų gamyboje atitinka Oeko-Tex Standard 100 ir garantuoja aukščiausią kokybę. Audinių sudėtis gali būti tiek 100% medvilnė, tiek maišyti audiniai t.y. 65% polieteris 35% medvilnė arba 67% poliesteris 33% medvilnė. Be to, esant poreikiui audiniai gali būti dažomi atspariais balinimui dažais ar naudojama teflono apdaila, kuri audinį padaro atsparų vandeniui, purvui, tepalams bei riebalams. Audinių svoris yra labai įvairus ir svyruoja nuo 126g/m2 iki 320 g/m2. Didelis audinių spalvų, faktūrų bei raštų pasirinkimas.

   Logotipas…
   Ant kiekvieno gaminio gali būti uždėtas Jūsų firmos logotipas ar užrašas. Siūlome trijų rūšių logotipo uždėjimo technologijas: logotipas gali būti išsiuvinėjamas, gali būti gumos technologija naudojama ar šilkografijos būdu.


   Information about company

 
 We are  the sewing company ValVija from Lithuania.
Our company was established in 1990. We are rather experienced in making garments for men and for women and it is very important  to supply the clients with the highest quality. We produce work clothes (overalls, trousers, jackets, vests, gloves and etc.), textile articles (bedding), pyjamas and other.
We are the producers of work clothes not only for men but for women as well. Moreover, we make garments for the workers of food industry (jackets, trousers, vests, caps, aprons, skirts and etc.) and medicine personnel (trousers, jackets, overalls, doctor’s smocks, skirts, surgical coats and etc.) too.
We are selling our garments not only here in Lithuania, but export some as well
Our country is not very large. At the moment in our company works 12 workers, but there is realistic possibility to broaden our company creating new working places, of course if needed. The working prices in our country are rather low and the quality is irreproachable.  
Most machines we are working now are made in Russia , but there are several GSM sewing machines, JUKI sewing machines, WILLCOX GIBBS sewing machines, HOFFMAN cutting machines, ironing instruments, button laying machines, rivet press, button-holes making machines and other necessary equipment.
The production capacity depends upon what garments we are doing, and fluctuates from 200-1000 per week.
Production lead time is at once as we receive the order. Of course, if we do not have necessary fabric in our store we must make it and it can take some time.
Shipping and delivery to EU may take 14-22  working days.
    We are really interested in communicating with other companies, in order that together better results can be achieved. Our company would like to cooperate with other firms and do business together. We understand that both sides must show deep interest and wish to do successful business. I believe that with your help, your and our company’s expansions are possible in nearly future.

    Fabrics…
Fabrics, which are used in the production of work clothes and high visibility work clothes satisfy Oeko-Tex Standard 100 and assure the highest quality. Fabric composition can be of different types e.g. 100% cotton, 67% polyester 33% cotton, 65% polyester 35% cotton or other. If necessary fabric can be dyed with colours which have a resistant of bleaching or can be used TEFLON finishing, which guarantees a resistance of water, dirt, oil and grease. The weight of fabric is different and fluctuate from 126g/m2 till 320 g/m2 . We have a very wide range of fabric colours so really everyone will find the most suitable colour.
    Logo…
Logo can be put on each product (embroidered or gum technology).

All products are certificated EN 340 standard. All products satisfy CE requirements. Work clothes of high visibility are certificated EN 471 standard.    

Contact information:

Main Office:

Company „ValVija“

Sodininkų st. 16
LT-77119 Šiauliai, Lithuania

Tel. Fax.: +370 41 540 371

GSM tel.: +370 6839 6090 (Benas speak english)

E-mail: bm@valvija.lt

Shops:

 
Work Wear Center („ValVija“)

Lyros st. 13 Šiauliai Lithuania

JSC „Šiaulių medtechnic“

Dvaro st. 74, Šiauliai Lithuania

JSC „Vilniaus medical technic“

Vilniaus g. 29, Vilnius Lithuania

Kaunas medicine university (drugstore)

Sukilėlių st. 51, Kaunas Lithuania

JSC "Gevanta" (clothes for medicine personnel, for workers of food industry)
Ozo g. 25, (Ermitažas) Vilnius Lithuania

 

 

  

 

 Ši nuoroda tik Moterims (vyrai atsargiai!)

  Naujienos !!!
                             .

             Kurjeris

        Apsauginiai akiniai
       su dioptrijomis +1,5 

        

             
           

      
      


          Marškinėliai HV
   

         

          kelnės su elastanu
 

         

           
         diržas stuburo apsaugai